Statuten

Reglementen


         1. Iedere eerste vrijdag van de maand komen de leden                   bijeen in het clubhuis. Aanvang: 20:30 uur.


         2. Toetreding tot de club kost € 5,00 aan inleggeld plus

             € 2,50 voor het zwientje.

             Nieuwe leden zijn verplicht om een rondje te geven.


         3. Wil iemand bijvoorbeeld drie maanden na een reis of                   feest lid worden, dan moet hij het inleggeld plus drie                   maanden contributie  betalen. Wil men dit niet, dan                     kan toetreding het beste plaatsvinden in de eerste                     maand volgend op de reis of feest.


          4. Afwezigheid tijdens vergadering


                     a. Een lid dat zonder afzegging van de                                               bijeenkomst weg blijft, betaalt een boete van

                         € 5,00.


                     b. Iemand die afzegt betaalt een boete van € 2,50.                            Afzeggen dient bij één van de leden van het                                dagelijks bestuur te geschieden.


                     c. Bij ziekte of dagelijkse werkzaamheden hoeft                             men geen boete te betalen. Doch men dient wel                           af te zeggen.


            5. Een ieder die te laat op de bijeenkomst verschijnt,                      betaalt een boete van € 2,50.


            6. De contributie bedraagt € 15,00 per maand, het                          drinkgeld bedraagt € 20,00 per maand (laatste alleen                  bij aanwezigheid te betalen).


            7. Dragen zwientje


                     a. Alle leden zijn verplicht elk uur van de dag,                                 waar ze zich ook bevinden hun zwientje bij zich                           te hebben en wel los in één der broekzakken,                               doch niet in de kleine zak van de spijkerbroek.


                     b. Alle leden zijn verplicht, op verzoek van één der                           leden, waar dan ook hun zwientje te tonen.                                 Indien men het zwientje niet kan tonen betaalt                           men een boete van € 1,50. Gebeurt dit in een                               openbare drinkgelegenheid, dan dient men                                   ieder lid dat aanwezig is een consumptie                                     aan te bieden. Dit mag niet in dezelfde zaak                                 herhaald worden door degene die eerder een                               vertering kreeg.


                     c. Het zwientje mag nooit worden afgegeven,                                   hierop staat een boete van € 1,50.


                     d. Het is verboden om iemand een zwientje uit de                           hand te pakken of te slaan met het doel hem                               dan een boete en consumpties te laten betalen.


                     e. Vrijstelling voor het niet bij zich dragen van het                           zwientje geldt als men in een pyama,                                           zwembroek of sportkleding zonder zakken                                   wordt aangetroffen.


                      f. Het is verboden om meer dan één zwientje in                               het bezit te hebben. Heeft men er één verloren                           en er een nieuwe voor gehaald en men vindt de                           oude terug, dan dient er weer één ingeleverd te                           worden. Hiervoor krijgt men geen geld terug.


                     g. Als men een oud zwientje inlevert dat niet meer                           herkenbaar is, krijgt men € 1,50 terug.


                     h. Bij verlies van het zwientje dient men een                                   nieuwe te halen bij één van de bestuursleden.                             Kosten voor een nieuw zwientje bedragen

                         € 2,50.


             8. Tenue

       

                 Tijdens de jaarlijkse zwientjesclubreis wordt het                         officiële "tenue" gedragen. Bij bijzondere                                     gelegenheden wordt de te dragen kleding op de                           vergadering bekend gemaakt.


                 Het zwientjesclub tenue bestaat uit: zwart colbert                     met embleem, donkerblauwe spijkerbroek of grijze                     pantalon en witte overhemd met embleem. De                             emblemen worden tegen betaling verstrekt door de                     club. De kleding dient men zelf aan te schaffen.                           Onder overige gegevens zijn de gegevens van een                       door de zwientjesclub erkend  naaiatelier te vinden.


              9. Lidmaatschap


                     a. De vereniging gaat het totale ledenbestand van                           25 niet te boven (leden + ondersteunende                                     leden).


                     b. Er zullen geen nieuwe ondersteunende leden                               meer worden toegelaten.


                     c. De bestaande ondersteunende leden dienen net                           als alle andere zwientjes ook een zwientje bij                             zich te hebben. Tevens hebben ze stemrecht                               voor de toelating van nieuwe leden.


                     d. Ieder lid is verplicht om één keer in de drie                                   maanden aanwezig te zijn. Bij driemaal                                         achtereen wegblijven van de bijeenkomst, met                             of zonder afzegging, wordt men                                                     aangeschreven met het verzoek zich bij de                                   eestvolgende bijeenkomst te verantwoorden.


                     e. Op deze bijeenkomst beslissen de aanwezige                               leden over verder te nemen stappen en/of men                             wordt geschrapt als lid.


                      f. Als men wordt geschrapt als lid of men verlaat                           de vereniging vrijwillig, dan kan men geen                                   aanspraak maken op de kas.


                      g. Bij toetreding van nieuwe leden beslist 2/3 van                            de aanwezige leden. (stemmen op papier)


                      h. Bij huwelijk, geboorte of opname in een                                        ziekenhuis of ernstige ziekte langer dan                                      veertien dagen wordt een cadeau of fruitmand                            van € 15,00.


            10. Indien men jarig is geweest in de maand                                      voorafgaand aan de bijeenkomst, dan is men                                verplicht een rondje te geven aan de leden die op                        de bijeenkomst aanwezig zijn.


            11. Besluiten over veranderingen en bijzonderheden                          kunnen alleen tijdens een vergadering worden                            genomen.


            12. Eventuele prijzen op het staatslot worden gedeeld                      door alle leden plus één (de clubkas). Dit geldt voor                    prijzen boven de € 2000,00. Alle prijzen beneden de                    € 2000,00 vloeien terug in de kas.


            13. Indien er op rekening van de vereniging wordt                              gedronken en men wil een mix drinken dan dient                        men er vanuit te gaan, dat de vereniging maar één                      consumptie betaalt, men dient de rest van de mix                        zelf te betalen. Hierop zal men gezamenlijk toezien.


            14. De persoon die het rondje van de bar haalt moet                          doorgeven aan degene achter de bar staat voor                          wiens rekening het rondje is. Dit geldt echter niet                        op feestavonden en niet op reisdagen.


            15. Bestuursverkiezingen zullen om de twee jaar indien                    er kandidaten zijn, in de maand februari worden                          gehouden, of wanneer nodig tussentijds.


            16. In de maanden juli en augustus zijn er geen                                  officiële vergaderingen, Uiteraard zijn alle leden                          wel van harte welkom.


Bepalingen


   A.   Als er gezamenlijk zal worden gedronken, dan geeft de voorzitter of             diens plaatsvervanger of één der bestuursleden het sein tot drinken,             door te roepen:  "DREI MOAL GOUD"

          Hierop roepen de anderen: "ZWIEN"  vervolgens worden "GOUD" en              "ZWIEN" in totaal drie maal geroepen. Als dit is gebeurd kan men                  pas beginnen te drinken.   B.  Wanneer één van de leden om wat voor reden ook een rondje geeft,               doen we hetzelfde als onder A genoemd. Doch na de laatste keer                   zwien geroepen te hebben gaan alle leden uitgezonderd de gulle                   gever staan en roepen in koor: "PROOST DOE ZAK" Dan gaat men                 weer zitten en gaat de gever staan en roept: "PROOST JOE ZWIENEN"


Begrippenlijst


      Drei moal goud  ......................................Drie maal goed


      Hest om bie die ......................................Heb je 'm bij je?


      Proost doe zak .......................................Bedankt, voor het biertje dat je                                                                           ons aanbiedt.


      Proost joe zwien'n .................................Drink maar lekker op


      Zwien .....................................................Lid van de club

  

Clubhuis

Vanaf 1 april 2022 is dit onze nieuwe clubhuis